Одрживи развој – где је Србија у испуњавању циљева из Агенде 2030?

Владимир Ристановић ORCID logo

Рад овјављен 17. августа 2022.

АПСТРАКТ: Савремени глобални трендови подразумевају формулисање међународне политике засноване на одрживом развоју. Данас је доминантан холистички приступ развоју, према којем је приоритет стварање кохерентне националне развојне политике засноване на Агенди 2030. Уједињених нација, усвојене од свих држава чланица 2015. године. Фокус анализе у овом раду је на индикаторима одрживог развоја у Србији у периоду 2010-2019. године. Циљ рада је да анализира индикаторе одрживог развоја на нивоу Србије, упореди их са индикаторима на нивоу ЕУ, и утврди најбољи приступ увођењу индикатора у националне стратегије развоја. Резултат је показао да индикатори одрживог развоја у Србији заостају за просеком у ЕУ. Ови индикатори су се побољшали последњих година након кризе, али су потребни додатни напори да би покренули све доступне ресурсе како би се задати циљеви постигли. Према званичној статистици, Србија је на нивоу од 47% испуњености индикатора одрживог развоја средином 2022. године, и увођење преосталих индикатора на националном нивоу би могло бити императив будућих истраживања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: одрживи развој, Циљеви одрживог развоја (ЦОР), Република Србија (РС), Европска унија (ЕУ).