Компетитивни ауторитаризaм од Хладног рата до савременог доба

Ирина Милутиновић Рад објављен 15. октобра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.3 АПСТРАКТ: Предмет ове студије су генеза и развој компетитивног ауторитарног политичког система као специфичног феномена, који је у савремено доба постао најпроминентнији облик политичког режима у глобалним оквирима. Како би се разумела

Више / More

„Дерискинг“ Запада и Кине: Потенцијални проблеми за Европску унију

Горан Николић Рад објављен 29. септембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.2 АПСТРАКТ: Рад даје преглед најактуелнијих трендова у односу Запада и Кине у равни политичке економије. Под Западом овде, пре свега, подразумевамо САД и Европску унију, као два актера значајне економске моћи, који

Више / More

Oдноси Србије и Европске уније: Између придруживања и незавршене интеграције

Душко Лопандић Рад објављен 8. септембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.1 АПСТРАКТ: Рад је посвећен приказу и анализи односа Србије и Европске уније током последњих деценија. Циљ рада је да оцени у којој мери је реализован процес придруживања ЕУ и какве су перспективе

Више / More

Повратак концепта Јадранско-јонског еврорегиона у спољној политици Италије

Александар А. Пивоваренко Рад објављен 5. маја 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.3 АПСТРАКТ: Рад је посвећен анализи неколико компоненти спољне политике Италиjе у Југоисточној Европи. Поjава концепта Источнојадранског еврорегиона у италијанској аналитичкој литератури током претходне деценије, као и низ емпиријских података даjу разлог

Више / More

Успон крајње деснице у Португалији – крај „португалског изузетка“

Рајко Петровић Рад објављен 21. aприла 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.2 АПСТРАКТ: Предмет истраживања овог рада јесте анализа изненадног успона португалске крајње деснице која је означила прекид „португалског изузетка“, односно вишегодишњег неписаног правила да је Португалија једина земља чланица Европске уније у којој

Више / More

Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне средине

Јелена Тодоровић Лазић Рад објављен 5. маја 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.1 АПСТРАКТ: Циљ овог чланка је да покуша да објасни како и колико европска политика заштите животне средине утиче на националне политике заштите животне средине држава чланица ЕУ. Једно од могућих објашњења

Више / More