Изазови стварања политичког и правног оквира за развој технологија индустрије 4.0 у Европској унији

Виктор Радун ORCID logo

Рад објављен 9. децембра 2022.

АПСТРАКТ: Европска унија, са својим управним и извршним органима и институцијама, има изузетно важну улогу у стварању подстицајног правно-политичког окружења за развој Четврте индустријске револуције (4ИР или Индустрија 4.0) у земљама чланицама. У оквиру Индустрије 4.0 издвајају се нове технологије, које чине скуп међусобно повезаних, рапидно растућих технологија . Оне се узајамно надопуњују и комбинују, стварајући тако нове технолошке синтезе. У раду је дата анализа карактеристика и динамике технологија Индустрије 4.0, а фокус је на главним стратешким документима и стварању подстицајног политичког и правног оквира за раст и развој технологија Индустрије 4.0. Индустрија 4.0 за ЕУ представља нову пословну, технолошку, организациону и друштвену транзицију. Трансхуманизам је утемељен у теоријску платформу Индустрије 4 .0, што се види из саме њене дефиниције, јер Индустрија 4.0 води ка конвергенцији, комбиновању и синтези биологије, технологије и ствари, што је суштина филозофије трансхуманизма. Имајући у виду бројне импликације и консеквенце главних технолошких трендова Индустрије 4.0 у контексту смерница трансхуманистичке филозофије, можемо рећи да ЕУ има пресудну улогу као генератор, фасилитатор и контролор креирања правног оквира и политика које ће омогућити уравнотежен развој, минимизирати ризике и обезбедити неопходне инструменте и средства за целисходно, координирано и етички-еколошко управљање економијом и друштвом у будућности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Европска унија, Индустрија 4.0, Четврта индустријска револуција, технологије трансхуманизација, политичко и правно окружење.