Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне средине

Јелена Тодоровић Лазић ORCID logo

Рад објављен 5. маја 2023.

https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.1

АПСТРАКТ: Циљ овог чланка је да покуша да објасни како и колико европска политика заштите животне средине утиче на националне политике заштите животне средине држава чланица ЕУ. Једно од могућих објашњења пружа нам теоријски концепт европеизације. Чланак је подељен на два дела. У првом делу, разматраће се појам европеизације, њени механизми и утицај на јавне политике уопште. У другом делу, аутор ће кроз примену претходно дефинисаног концепта, појмова и аналитичког оквира настојати да појасни утицај европеизације на националне политике заштите животне средине. Европеизација се у овом раду тумачи као узајамна интеракција између европског и националног нивоа те стога нису у предмет истраживања ушле државе кандидати за чланство међу којима је и Србија. Ако имамо у виду да је политика заштите животне средине једна од најобимнијих (у погледу броја прописа) и најскупљих (у погледу имплементације) европских јавних политика, онда се сасвим логично намеће одговор где лежи научна и друштвена оправданост овог истраживања. Применом компаративне анализе националних политика заштите животне средине дошли смо до закључака да је најдубљи (и највидљивији) ефекат онај који европеизација има на садржај националних политика заштите животне средине. Са друге стране, структуре и стил политике су, такође, погођени европеизацијом али у нешто мањој мери.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: европеизација, Европска унија, државе чланице, јавне политике, политика заштите животне средине.