Vol. II (2023), no. 1

Цео број / Full Issue

Импресум / Impressum

Чланци / Articles

Јелена Тодоровић Лазић: Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне средине
Jelena Todorović Lazić: Europeanization of public policies in the EU: The example of environmental protection policy
стр. / pp. 3–33 PDF

Рајко Петровић: Успон крајње деснице у Португалији – крај „португалског изузетка“
Rajko Petrović: The rise of the far right in Portugal – the end of the “Portuguese exception”
стр. / pp. 34–71 PDF

Александар А. Пивоваренко: Повратак концепта Јадранско-јонског еврорегиона у спољној политици Италије
Alexander A. Pivovarenko: Тhe return of the concept of the Аdriatic and Ionian region in Italian foreign policy
стр. / pp. 72–104 PDF

Ива Ненадић: Мере Европске уније за заштиту медијских слобода и плурализма у дигиталном и традиционалном контексту
Iva Nenadić: Measures of the European Union to protect media freedom and pluralism in digital and traditional context
стр. / pp. 105–140 PDF

Прикази / Book Reviews

Слађана Ћурчић: Освајање мира: од просветитељства до Европске уније
Slađana Ćurčić: Conquering peace: from the Enlightenment to the European Union
стр. / pp. 141–148 PDF