„Дерискинг“ Запада и Кине: Потенцијални проблеми за Европску унију

Горан Николић Рад објављен 29. септембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.2 АПСТРАКТ: Рад даје преглед најактуелнијих трендова у односу Запада и Кине у равни политичке економије. Под Западом овде, пре свега, подразумевамо САД и Европску унију, као два актера значајне економске моћи, који

Више / More

Oдноси Србије и Европске уније: Између придруживања и незавршене интеграције

Душко Лопандић Рад објављен 8. септембра 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.2.1 АПСТРАКТ: Рад је посвећен приказу и анализи односа Србије и Европске уније током последњих деценија. Циљ рада је да оцени у којој мери је реализован процес придруживања ЕУ и какве су перспективе

Више / More

Vol. II (2023), no. 2

Импресум / Impressum Чланци / Articles Душко Лопандић: Oдноси Србије и Европске уније: Између придруживања и незавршене интеграцијеDuško Lopandić: Relations of Serbia and the European Union: Between accession and unfinished integrationстр. / pp. 3–28 PDF Горан Николић: „Дерискинг“ Запада и

Више / More

Vol. II (2023), no. 1

Импресум / Impressum Чланци / Articles Јелена Тодоровић Лазић: Европеизација јавних политика у ЕУ на примеру политике заштите животне срединеJelena Todorović Lazić: Europeanization of public policies in the EU: The example of environmental protection policyстр. / pp. 3–33 PDF Рајко

Више / More

Повратак концепта Јадранско-јонског еврорегиона у спољној политици Италије

Александар А. Пивоваренко Рад објављен 5. маја 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.3 АПСТРАКТ: Рад је посвећен анализи неколико компоненти спољне политике Италиjе у Југоисточној Европи. Поjава концепта Источнојадранског еврорегиона у италијанској аналитичкој литератури током претходне деценије, као и низ емпиријских података даjу разлог

Више / More

Успон крајње деснице у Португалији – крај „португалског изузетка“

Рајко Петровић Рад објављен 21. aприла 2023. https://doi.org/10.18485/sres.2023.2.1.2 АПСТРАКТ: Предмет истраживања овог рада јесте анализа изненадног успона португалске крајње деснице која је означила прекид „португалског изузетка“, односно вишегодишњег неписаног правила да је Португалија једина земља чланица Европске уније у којој

Више / More